آمار ارزش های انسانی
Human values

نقش نماز و نیایش در بهداشت روانی

محمدباقر صبور زمستان 1387

1- مقدمه :

انسان مجودى است كه در زندگى خود، خواه نا خواه با اضطرابات و نگرانی هايى روبروست. گاهى اين نگرانی ها براى برخى محدود به مسائل مادى است و گاهى از اين حد گذشته و جنبه غير مادى و معنوى هم پيدا می كند. اين حالت گاهىو برخى از انسانها را چنان به خود مشغول می دارد كه تمام عمرشان را در بر می گيرد و با همان حالت از دنيا می روند و در برخى ديگر، مدّتى از حياتشان را اشغال و زمانى سر بلند می كنند كه مدت زيادى از عمرشان سپرى شده است. امّا عده اى از افراد آگاه با تدبير خاص جلوى اين حالات درونى خود را گرفته و نا آرامى درونى خود را آرامش می بخشند. براى همه ما اين نكته حائز اهميت بسيارى است كه بدانيم عامل اين آرامش چيست ؟ و چگونه آن اضطراب به طمأنينه تبديل شده و آرامش تأمين می گردد. ؟آرى خداوند با يك جمله كوتاه و مختصر پاسخ اين سؤال را داده اند كه «بدانيد با ياد خدا دلها آرام می گيرد». امّا بايد گفت كه اين كلام الهى براى بسيارى از افراد حتى تحصيل كرده هاى ما

شايد مبهم بوده و تفسير آن روشن نيست. علامه طباطبائى(رحمه الله)صاحب تفسير ارزشمند الميزان در تبيين و تفسير اين آيه می فرمايند: «در اين آيه و كلام الهى تذكر و توجهى براى مردم است كه قلبها را متوجه و متمايل به ياد و ذكر او سازند. زيرا هيچ تلاش و همتى براى انسان در زندگيش نيست مگر براى رسيدن به سعادت و نعمت ؛ هيچ ترسى ندارد مگر ترس از افتادن در بدبختى و سختى و شقاوت ؛ و خداوند تنها سبب و يگانه عاملى است كه امور خير در دست اوست و نيز همه خوبی ها به او بر می گردد. و او قادر بر بندگان و ضامن سعادت ايشان است. پس توجه و اعتماد و اتصال به او موجب نشاط و شادابى و كمال مطلوباست. پس قلبها به ياد او از نگرانی ها و اضطرابات مطمئن مىشوند و تسكين می يابند.

2- بیان مسئله


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم دی 1387ساعت 12:19  توسط محمدباقر صبور  | 

نگرش ومشاركت دانش آموزان در حفظ ونگهداري اموال مدرسه

محمد باقر صبور- تابستان سال 1380-آموزش و پرورش مرند

چكيده:

در اين پژوهش 860 از نفر از دانش آموزان كه 456 نفر از آنان را دختر و 404 نفر آنها نفر را پسران تشكيل مي دهند 38% آنان از دانش آموزان روستايي و 62% از دانش آموزان شهري انتخاب شده بودند روش مطالعه در اين پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي مي باشد ابزار اصلي پژوهش پرسشنامه بسته پاسخ است براي جمع آوري داده ها به مدارس مراجعه كرده و پرسشنامه با همكاري اولياء مدارس و دانش آموزان تكميل گرديدند . براي آزمون فرضيه ها از (خي دو ) براي متغيير هاي رتبه اي  و همبستگي پيرسون براي متغير هاي فاصله اي و براي توصيف اطلا عات بدست آمده از فراواني نمودار درصد فراواني و آنا ليز واريانس استفاده شده است .

در اين پژوهش وضعيت تحصيلي دانش آموزان ، محيط فيزيكي مدارس با دانش آموزان نگرش دانش آموزان نسبت به اولياء مدارس و نگرش به حفظ و نگهداري اموال مدرسه در رابطه با مشاركت دانش آموزان در حفظ و نگهداري اموال مدرسه مورد بررسي قرار گرفت .

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم دی 1387ساعت 7:22  توسط محمدباقر صبور  | 

بررسی تعهد حرفه ای معلمان 

محمدباقر صبور – بهار  1387

1- چکیده :

این پژوهش در بهارسال تحصیلی 1387 در شهرستان مرند در بین معلمان جهت بررسی تعهد حرفه ای آنان صورت گرفته است .جامعه آماری عبارت از معلمان تمامی مقاطع تحصیلی شهرستان مرند در سال تحصیلی 87-86 می باشد . که تعداد آنها 2648 به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند.ابزار مورد استفاده در این تحقیق ﭙرسشنامه بسته ﭙاسخ می باشد . نفر بوده که در 512 مدرسه مشغول فعالیت هستند  .که 400 تن از آنها به صورت تصادفی طبقه ای نسبی سؤالات بر اساس طیف لیکرت و چند جوابی تنظیم شده است . ﭙرسشنامه حاوی 50 سؤال بوده و بی نام است .و نتایج تحقیق نشان می دهد که بین رضایت شغلی ، عدالت سازمانی ، فرهنگ كار وجدان كاري معلمان و تعهد حرفه ای آنان رابطه مثبت وجود دارد .

2


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم دی 1387ساعت 18:23  توسط محمدباقر صبور  | 

بررسي كارائي طرح انتخاب مديران توسط معلمان مدرسه

محمد باقر صبور  - 1383

چكيده

اين تحقيق در شهرستان مرند انجام گرفته است در اين پژوهش 388 نفر از معلمان نمونه آماري را تشكيل مي دهند روش مطالعه در اين پژوهش تحقيق توصيفي از نوع علي ومقايسه اي مي باشد . ابراز اصلي پژوهش ، پرسشنامه بسته پاسخ است .  براي جمع آوري داده ها به مدارس مراجعه گرديد ه پرسشنامه ها در اختيار معلمان قرار داده و نحوه تكميل كردن پرسشنامه ها وعلت تحقيق به آنان توضيح داده شد . براي آزمون فرضيه ها وتوصيف ها داده ها از روشهاي آماري آزمون x2,t (خي دو ) جداول فراواني، ميانگين ، انحراف معيار ، واريانس نمودارهاي ستوني وهيستوگرام استفاده گرديده است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم دی 1387ساعت 14:56  توسط محمدباقر صبور  | 

بررسی عوامل موثر بر نگرش دانش آموزان دبيرستاني به شاخه كاردانش

محمد باقر صبور- تابستان سال 1381-آموزش و پرورش مرند

چكيده

اين تحقيق در شهرستان هاي مرند، شبستر ، صوفيان وجلفا انجام يافته است ودر اين پژوهش 1055 نفر از دانش آموزان كه 544  نفر از آنان را پسران و 511 نفر از آنان را دختران تشكيل مي دهند 7/74% آنا ن از دانش آموزان شهري و 3/25% آنان از دانش آموزان روستايي انتخاب شده بودن روش مطالعه در اين پژوهش توصيفي وا ز نوع همبستگي مي باشد . ابزار اصلي پژوهش ، پرسشنامه بسته پاسخ است براي جمع آوري داده ها به مدارس مراجعه كرده و پرسشنامه هابا همكاري اولياء مدارس و دانش اموزان تكميل گرديدند. براي آزمون فرضيه ها از پيرسون ، آناليز واريانس و براي توصيف اطلاعات بدست آمده از فراواني ، درصد فراواني ، ميانگين ، انحراف معيار وآناليز واريانس تك عاملي استفاده شده است .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم دی 1387ساعت 14:54  توسط محمدباقر صبور  | 

نظم چیست ؟


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم دی 1387ساعت 14:51  توسط محمدباقر صبور  | 

بررسي عوامل موثر بر خود پنداري مثبت دانش آموزان در ارتباط با پيشرفت تحصيلي

محمد باقر صبور

 

آموزش و پرورش  شهرستان مرند

 

چكيده :

 

این پژوهش با عنوان « بررسی عوامل مؤثر بر خودپنداری مثبت دانش آموزان در ارتباط با پیشرفت تحصیلی » در شهرستان مرند ، در بهارسال 1386 برای رسیدن به اهداف زیر اجرا شده است .  برآورد میزان تأثیرات روابط انسانی والدین با فرزندان ، روابط انسانی اولیاء مدرسه با دانش آموزان، روابط همسالان با یکدیگر در ایجاد  خود پنداری مثبت آنان و بر آورد میزان ارتباط خود پنداری مثبت دانش آموزان در ارتباط  با پیشرفت تحصیلی آنان.  

 برای اجرای پژوهش 1014 نفر از دانش آموزان دوره متوسطه و پیش دانشگاهی براساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای از رشته ها و پایه های مختلف انتخاب گردیدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه بسته پاسخ می باشد. سؤالات بر اساس طیف لیکرت با توجه به آزمونهای خود پنداری را جرز ، و عزت نفس کوپر اسمیت تنظیم شده است .

1


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم دی 1387ساعت 14:49  توسط محمدباقر صبور  | 

کنترل اختلالات رفتاری دانش آموزان

 محمدباقرصبور- خرداد1387

مقدمه

روابط انسانی یکی از مو هبتهای الهی است که به عنوان نیاز در وجود انسان قرار داده شده تا انسانها بتوانند یکدیگر را درک و با هم زندگی نمایند . از آنجا که مدارس ( و خانواده ) مسئول ساخت شخصیت ، منش و سلوک انسانی هستند ، رسالت عظیمی بر عهده ی آنها قرار گرفته است و از این نظر جایگاه ویژهای در میان همه ی سازماندهی دیگر دارند . سلامتی و تعادل انسان تا حدودزیادی به رفتار و روابط او با دیگران و بالعکس دارد . اگرمدارس بتوانند با شیوه های علمی و تخصصی و با مهارت های انسانی با دانش آموزان روابط درستی بر قرار کنند ، جامعه نیز بعد از یکی دو نسل به نوعی تعادل و سلامتی روانی خواهد رسید .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم دی 1387ساعت 14:48  توسط محمدباقر صبور  | 

بررسی جامعه شناختی رابطه عفاف و حجاب – محمد باقر صبور

مقدمه :

عفاف یکی از ویزگی های انسانی است که به نظر می رسد که از ویزگی های فطری انسانها می باشد . تمامی ادیان به عفاف توجه خاصی داشته اند . و برای آن پاداش دنیوی واخروی وعده داده اند . عفاف عاملی است که از سوء استفاده کردن و سوء استفاده دادن جلوگیری می کند .  تفکر عقلانی و منطقی نیز همان است که انسان باید حقوق خویش را بشناسد و به حقوق دیگران نیز احترام بگذارد . عفاف عاملی است که انسان بر اساس تفکر منطقی آن را در خود شکوفا کرده است . تا از طریق آن از سوء استفاده دیگران ممانعت به عمل بیاورد . البته در تمامی موجودات نیرویی وجود دارد که رفتارهای آنها را کنترل و هدایت می کند . به نظر می رسد آن نیرو ٬ نیروی خود خواهی باشد . که موجب می شود جانداران خطر را احساس کرده و آن را به طرق مختلفی خنثی نمایند .شکوفایی استعداد عفاف موجب گردیده است که انسان برای حفظ و پرورش آن حجاب را ابداع نماید . حجاب به معنی پرده و حائل است . و برخی آن را پوشش یا لباس معنی می کنند . به نظر می رسد لباس یا پوشش موقعی حجاب محسوب می شود که فرد استفاده  کنند ه قصدش عفاف وپاکدامنی باشد . اگر فردی به خاطر زیباشدن لباس بپوشد تا بیشتر خودنمایی کند . یا از سرما او را حفظ کند حجاب محسوب نمی شود .  


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم دی 1387ساعت 14:47  توسط محمدباقر صبور  | 

علل دشمنی استکبار جهانی با وحدت مسلمین 

                              محمد باقر صبور- پاییز سال 1386 

چکیده :

این پژوهش با هدف  تبیین علل دشمنی استکبار جهانی با وحدت مسلمین  و زیان های ناشی از تفرقه افکنی درپائیز سال 1386 صورت گرفته است . شیوه مطالعه در این تحقیق روش کتابخانه ای می باشد . بعد از جمع آوری اطلاعات  ، سوالات و فرضیه های مطرح شده مورد بررسی قرارگرفته و نتایج زیر بدست آمد .

1


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم دی 1387ساعت 9:2  توسط محمدباقر صبور  | 

بررسی جامعه شناختی ایثار و شهادت طلبی  - محمدباقرصبور

  مقدمه

ایثار و شهادت طلبی یکی از موضوعاتی است که در مکاتب و علوم مختلف از زوایای متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته است .. شهادت در  دین  اسلام  ارزش  ویژه ای دارد  بطوریکه انسان در خود جرأت بررسی آن را پیدا نمی کند . شهدا انسانهایی هستند که شاید شناخت واقعی آنان برای  دیگران  غیر ممکن می باشد . ولی به نظر می رسد اهداف انسانها برای شان آنقدر ارزشمند  می شوند که  حاضر می شوند جان خویش را در جهت نیل به اهدافشان فدا نمایند .ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم دی 1387ساعت 8:59  توسط محمدباقر صبور  | 

                           

                                        خوددوستی

پایه و اساس ارزشهای انسانی در خود دوستی نهفته است . پایه و اساس خود دوستی نیز در خیرخواهی و سوء استفاده نکردن از دیگران نهفته است . شک نکنیم که نیکی به دیگران نیکی به خود است . تاریخ انسانها نشانگر این است .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم دی 1387ساعت 11:13  توسط محمدباقر صبور  | 

بسم الله الرحمن الرحیم

بررسی کوتاه  نقش شورای امنیت در حمله اسرائیل به غزه

یکی از دلایل حمله اسرائیل به غزه و جنایت در آنجا بی خاصیت بودن شورای امنیت است . شورای امنیت دارای ساختاری غیر منطقی و غیر عقلانی و غیر علمی است  شاید یکی از آشکارترین قوانین بین المللی غیر عادلانه و


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم دی 1387ساعت 10:37  توسط محمدباقر صبور  | 

بسم الله الرحمن الرحیم

بررسی کوتاه جامعه شناختی حمله اسرائیل به غزه

بر اساس نظریه تکامل گرایی داروین و هربرت اسپنسر و سایر هم فکران ایشان ، آنها این چنین استدلال می کنند که در صحنه تنازع بقا قوی ها هستند که در طبیعت به آنها اجازه بقا داده می شود . و قوی بودن را در نابود کردن دیگران می بینند . بر طبق آن نظریات ، ادامه حیات خویش را در گسترش سرزمین و جذب منابع از دیگر کشورها به کشور خود می دانند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم دی 1387ساعت 10:36  توسط محمدباقر صبور  | 

بررسي چگونگي ارتباط باورهاي رواني با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ديني و بهداشت

محمد باقر صبور-آموزش وپرورش مرند

چكيده :اين تحقيق درشهرستان مرند انجام يافته است . در اين پژوهش 1027 نفر از دانش آموزان كه 8/48 درصد آن را دختران و 8/50 در صد آن را پسران تشكيل مي دهند روش مطالعه در اين پژوهش توصيفي واز نوع همبستگي مي باشد ابزاراصلي پژوهش ، پرسشنامه بسته پاسخ است . براي جمع آور ي داده ها به مدارس مراجعه كرده وپرسشنامه با همكاري اولياء مدارس ودانش آموزان تكميل گرديدند . براي آزمون فرضيه ها از پيرسون و براي توصيف داده ها از آزمون t ، آناليز واريانس تك راهه ، درصد فراواني ، ميانگين ، انحراف معيار استفاده شده است .

در اين پژوهش رابطه باورهاي ديني دانش آموزان با اميدواري ، رضايت خاطر ، اعتماد به نفس ، انعطاف پذيري ، عدالت خواهي ، خير خواهي ، دور انديشي ، جمع گرايي ، بهداست رواني و رابطه بهداشت رواني با پيشرفت تحصيلي مورد بررسي قرار گرفته است .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم دی 1387ساعت 10:32  توسط محمدباقر صبور  | 

شيوه تدوين عملي طرح تحقيق در علوم انساني

 مراحل طرح تحقيق عبارتنداز : 1- بيان موضوع تحقيق 2- مقدمه 3- بيان مسئله 4- پيشينه تحقيق وپايه هاي نظري و تاریخچه مختصر 5- اهميت وضرورت تحقيق 6- اهداف تحقيق 7- فرضيه هاي تحقيق 8- معرفي وتعريف عملياتي متغيرها تعريف مفهومي 9- تشخيص ونامگذاري متغيرها 10- داده هاي تحقيق 11- ابزارهاي اندازه گيري 12- جامعه ونمونه آماري روشهاي نمونه گيري 13- روش تحقيق 14- روشهاي آماري تجزيه وتحليل داده ها 15- منابع 16- هزينه هاي تحقيق


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم دی 1387ساعت 10:30  توسط محمدباقر صبور  |